Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
2
Eksploatavimo pradžia
Šiame skyriuje yra aprašyti pirmieji žingsniai, k¹ jums reikia 
daryti ásigijus fotoaparat¹ ir prieš pradedant fotografuoti. 
Perskaitykite šá skyriø ir vadovaukitës pateiktomis 
instrukcijomis.
Dirželio pritvirtinimas  .......................................... 44
Baterijos ádëjimas  ................................................ 45
Objektyvo pritvirtinimas  ...................................... 59
Pradinis nustatymas  ............................................ 64
K-r_OPM_LIT.book  Page 43  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM