Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
45
Ek
splo
atav
imo
 pr
ad
žia
2
Baterijos ádëjimas
Idëkite lièio baterij¹ ar AA baterijas á fotoaparat¹.
Naudokite originali¹ baterij¹ D-LI109.
Naudojant baterij¹ pirm¹ kart¹ arba jeigu baterija nebuvo naudojama 
ilg¹ laiko tarp¹, arba kai ekrane atsiranda [Battery depleted] (Baterija 
išsikrovë) pranešimas, ákraukite baterij¹.
1
Elektros laid¹ prijunkite prie baterijos kroviklio.
2
Elektros laido šakutæ ákiškite á tinklo lizd¹.
Lièio baterijos naudojimas Baterija
Baterijos ákrovimas
Indikatorinë lemputë
Baterijos kroviklis
Elektros laidas
K-r_OPM_LIT.book  Page 45  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM