Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
46
Ek
splo
atav
imo
 pr
ad
žia
2
3
Baterij¹ á baterijos kroviklá 
ádëkite taip, kad baterijos 
ženklelis bûtø viršuje.
Pirmiausia ádëkite baterij¹ kampu kaip 
parodyta paveikslëlyje, ir paspauskite 
baterija iki spragtelëjimo.
Kai baterija bus pilnutinai ákrauta, 
indikatorinë lemputë užges.
4
Kai baterija bus pilnutinai ákrauta, j¹ išimkite iš baterijos 
kroviklio.
• Negalima naudotis baterijos krovikliu D-BC109 ákraunant kitoki¹, nei lièio 
jonø baterij¹ D-LI109. Mëginant ákrauti kitas baterijas, galite pažeisti baterijos 
kroviklá arba baterij¹ gali perkaisti. 
• Jeigu baterija yra teisingai orientuota ir ádëta á baterijos kroviklá, taèiau 
indikatorinë lemputë nešvieèia, reiškia baterija yra sugadinta. Á fotoaparat¹ 
ádëkite nauj¹ baterij¹. 
• Maksimalus krovimo laikas yra apie 240 minuèiø (tai prikaluso 
nuo temperatûros ir likusios baterijos energijos). Kraukite kur temperatûra 
nuo 0°C iki 40°C.
• Jeigu vartojimo trukmë sumažëja, netgi kai baterija yra teisingai ákrauta, 
reiškia pasibaigë baterijos tarnavimo laikas. Á fotoaparat¹ ádëkite nauj¹ 
baterij¹. 
Baterijos ádëjimas/išëmimas
• Kol fotoaparatas yra ájungtas, draudžiama atidaryti baterijos skyrelio 
dangtelá arba išimti baterij¹.
• Jeigu jûs neketinate fotoaparatu naudotis ilg¹ laik¹, išimkite baterij¹. 
Jeigu baterija ilg¹ laik¹ bus palikta fotoaparate, gali ištekëti jos elektrolitas.
• Praëjus pakankamai ilgam laikotarpiui ir á fotoaparat¹ ádëjus nauj¹ baterij¹, 
datos ir laiko nuostatos prapuls. Atlikite veiksmus aprašytus “Datos ir laiko 
nustatymas” (68 psl.
). 
• Teisingai ádëkite baterij¹. Jeigu baterija yra ádëta neteisingai, gali sutrikti 
fotoaparato funkcionavimas. Baterijos kontaktus nuvalykite sausu minkštu 
skudurëliu.
• Bûkite rûpestingi, jeigu jûs nepertraukiamai ilg¹ laiko tarp¹ naudositës 
fotoaparatu, aparatas arba baterija gali ákaisti.
K-r_OPM_LIT.book  Page 46  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM