Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
47
Ek
splo
atav
imo
 pr
ad
žia
2
1
Paspausdami baterijos skyrelio 
dangtelio fiksavimo svirtelæ 
rodyklës kryptimi (
1)
atidarysite baterijos dangtelá 
(
2).
2
Nukreipkite baterijos 2 ženklelá 
link ekrano, pastumkite baterijos 
fiksavimo svirtelæ (
3) rodyklës 
kryptimi ir ádëkite baterij¹. 
Jeigu pageidaujate išimti baterij¹, pirštu 
pastumkite baterijos fiksavimo svirtelæ 
rodyklës (3) kryptimi. Išimkite baterij¹, 
kai baterija šiek tiek pasikels.
3
Uždarykite baterijos dangtelá.
1
2
3
K-r_OPM_LIT.book  Page 47  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM