Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
48
Ek
splo
atav
imo
 pr
ad
žia
2
Kai naudojate AA baterijas, naudokite papildom¹ AA baterijø laikiklá 
D-BH109. (349 psl.)
Keturios AA lièio, AA Ni-MH ákraunamo tipo arba AA šarminës baterijos.
1
Ádëkite AA baterijas, ásitikindami, 
kad baterijø poliarumas atitinka 
+/- poliarum¹ baterijos skyrelio 
viduje. 
Baterijø AA naudojimas Baterijos
Tinkamos baterijos
Savybës
AA lièio baterijos
Rekomenduojama naudoti šaltose klimatinëse zonose. 
AA Ni-MH 
ákraunamo 
tipo baterijos
Šios baterijos yra ákraunamo tipo ir yra ekonomiškos.
Yra reikalingas atskirai ásigyjamas baterijø kroviklis, 
kuris yra tinkamas šiø baterijø ákrovimui.
AA šarminës 
baterijos
Jas galima lengvai ásigyti, jeigu baterijos visiškai išseko. 
Taèiau fotografuojant tam tikromis s¹lygomis, gali 
nepavykti pasinaudoti kai kuriomis fotoaparato 
funkcijomis. Nerekomenduojama naudoti šias baterijas, 
išskyrus bûtiniausiu atveju arba patikrinant fotoaparato 
funkcionavim¹.
• Nerekomenduojama naudoti Ni-Mn baterijas, priklausomai nuo átampos 
charakteristikø, nes gali sutrikti aparato funkcionavimas.
• Su šiuo fotoaparatu galima naudoti AA lièio baterijas ir AA šarmines baterijas, 
kurios yra neákraunamo tipo.
• Kol fotoaparatas yra ájungtas, draudžiama atidaryti baterijø skyrelio dangtelá 
arba išimti baterijas.
• Jeigu jûs neketinate fotoaparatu naudotis ilg¹ laik¹, išimkite baterijas. 
Jeigu baterijos ilg¹ laik¹ bus paliktos fotoaparate, gali ištekëti jø elektrolitas.
• Praëjus pakankamai ilgam laikotarpiui ir á fotoaparat¹ ádëjus nauj¹ baterij¹, 
datos ir laiko nuostatos prapuls. Atlikite veiksmus aprašytus „Datos ir laiko 
nustatymas“ (68 psl.). 
• Teisingai ádëkite baterijas. Jeigu baterijos yra ádëtos neteisingai, nesilaikant 
nurodyto poliarumo, tai gali tapti aparato gedimo priežastimi. Prieš ádëdami 
baterijas á fotoaparat¹, nuvalykite baterijø kontaktus.
• Visas baterijas pakeiskite vienu metu ir negalima sumaišyti baterijø tipo 
arba senas baterijas su naujomis baterijomis. Priešingu atveju sutrikimas, 
kaip antai, baterijos bûklë gali bûti neteisingai atvaizduojama.
K-r_OPM_LIT.book  Page 48  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM