Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
4
 Perspëjimas
• Fotoaparato papildomo laikiklio D-BH109 maitinimui galima naudoti keturias AA 
šarmines, AA lièio arba AA Ni-MH baterijas. Draudžiama naudoti kitas baterijas, 
nei yra nurodyta. Priešingu atveju naudojant netinkamas baterijas, galima sugadinti 
fotoaparat¹ arba tai gali bûti gaisro priežastimi. 
• AA šarminës ir AA lièio baterijos negali bûti kraunamos. Neišardykite baterijø. 
Mëginimas ákrauti nepakartotinai ákraunamas baterijas ar baterijø išmontavimas 
galëjo bûti priežastis sprogimo ar pratekëjimo.
• Baterij¹ reikia ádëti griežtai prisilaikant nurodyto (+ ir -) poliarumo, pažymëto ant 
baterijos ir fotoaparato. Neteisingai ádëjus baterij¹, iškyla sprogimo ir gaisro pavojus. 
• Negalima á aparat¹ ádëti skirtingø rûšiø, talpos, tipø baterijø. Negalima naudoti senø 
ir naujø elementø vienu metu. Iškyla sprogimo ir gaisro pavojus.
• Draudžiama užtrumpinti baterijø polius arba ámesti baterijas á ugná. Negalima baterijø 
ardyti. Su baterijomis elgiantis neteisingai, jos gali sprogti arba išsilieti jø elektrolitas.
• Draudžiama mëginti ákrauti kito tipo baterijas, nei ákraunamas Ni-MH baterijas. 
Priešingu atveju baterijos gali sprogti arba užsidegti. Kitos baterijos, nei Ni-MH 
baterijos, naudojamos su šiuo fotoaparatu nëra ákraunamo tipo. 
• Jei baterijos elektrolitas pateko ant odos ar drabužiø, paveiktas vietas nuplaukite 
vandeniu.
• Jeigu baterijos smarkiai ákaito arba ëmë rûkti, jas reikia nedelsiant išimti 
iš fotoaparato, kartu imtis priemoniø ir nenusideginti.
 Áspëjimas
• Nedëkite fotoaparato ir priedø mažiems vaikams lengvai pasiekiamose vietose.
1. Jei produktas nukrito ar blogai veikia,tai gali sukelti rimtus asmens sužeidimus.
2. Dirželio apsisukimas aplink kakl¹ gali sukelti uždusim¹.
3. Siekiant išvengti atsitiktinio kortelës prarijimo, SD atminties kortelæ reikia laikyti 
mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prarijus kortelæ, reikia nedelsiant 
kreiptis á gydytojus.
• Jeigu išvykstate á užsiená, pasiimkite pasauliná serviso tinklø s¹raš¹, kuris 
yra ápakavime. Tai bus naudinga, jeigu jums kelionës metu iškils problemø.
• Fotoaparatu nesinaudojus ilg¹ laik¹, prieš fotografuojant svarbius momentus 
(kaip antai vestuves ar kelioniø vaizdus), reikia ásitikinti, kad aparatas vis dar veikia 
gerai. Nëra duodama jokia garantija dël nekokybiškø nuotraukø vaizdo árašø, jeigu 
vaizdø árašymo, atkûrimo arba duomenø persiuntimo metu sugedo fotoaparatas 
arba buvo pažeista duomenø laikmena (SD atminties kortelë).
Visada laikykite fotoaparat¹ ir priedus nepasiekiamose 
vietose mažiems vaikams
Elgesys su fotoaparatu
Prieš naudojantis šiuo fotoaparatu
K-r_OPM_LIT.book  Page 4  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM