Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
49
Ek
splo
atav
imo
 pr
ad
žia
2
2
Paspausdami baterijos skyrelio 
dangtelio fiksavimo svirtelæ 
rodyklës kryptimi (
1), atidarysite 
baterijos dangtelá (
2).
3
Á baterijos skyrelá ákiškite baterijø 
laikiklá. 
Paspauskite baterijos dangtelá rodyklës 
kryptimi (3) ir ádëkite baterijos laikyklá 
iki užsirakins.
Jeigu pageidaujate išimti baterij¹, pirštu 
pastumkite baterijos fiksavimo svirtelæ 
rodyklës (3) kryptimi. Išimkite baterij¹, 
kai ji šiek tiek pasikels. 
4
Uždarykite baterijos dangtelá.
• Naudojant AA baterijas, nustatykite AA baterijø tip¹ [AA Battery Type] (AA 
baterijos tipas) [R Set-up 3] (Nustatymas) meniu prieš naudojant. (308 psl.)
• Jeigu vaizdus fotografuojate intervalu ilg¹ laik¹, rekomenduojama 
pasinaudoti kintamosios srovës adapteriu K-AC109 (papildomai). (51 psl.) 
• Jeigu fotoaparatas neveikia kaip pridera, patikrinkite, ar baterijos 
yra teisingai ádëtos, prisilaikant nurodyto poliarumo. 
1
2
3
K-r_OPM_LIT.book  Page 49  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM