Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
50
Ek
splo
atav
imo
 pr
ad
žia
2
Jûs galite patikrinti baterijos bûklæ, atkreipdami dëmesá á bûsenos ekrane 
atvaizduojam¹ 
w
 indikatoriø.
Baterijos bûklës indikatorius
Status Screen 
(Bûsenos ekranas)
Battery Level (Baterijos bûklë)
w (Žalia)
Baterija ákrauta pilnutinai.
x (Žalia)
Baterija beveik pilna. (tik D-LI109)
f (Oranginë)
Baterija išsikrovë. (tik D-BH109)
y (Geltona)
Baterija išsikrovë. (tik D-BH109)
z (Raudona)
Baterija beveik išsikrovë.
[Battery depleted] 
(Baterija išsikrovë)
Kai šis pranešimas atsiras ekrane, 
aparatas automatiškai išsijungs.
f, y ar z 
(Raudona)
 gali atsirasti, net jeigu baterijos energijos yra 
pakankamai, jei fotoaparatu yra naudojamasi žemoje temperatûroje arba 
kai yra nepertraukiamai ilgai fotografuojami vaizdai. Išjunkite ir vël ájunkite 
fotoaparato maitinim¹. Jeigu w 
(Žalia
) atsiras, jûs galësite naudotis 
fotoaparatu. 
K-r_OPM_LIT.book  Page 50  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM