Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
51
Ek
splo
atav
imo
 pr
ad
žia
2
Árašomø vaizdø talpa (áprastas árašymas ir blykstë naudojama kas 50% kadrø) 
yra išmatuotas pagal CIPA metodik¹, kol kiti duomenys bus pagrásti, atsižvelgiant 
á fotografavimo s¹lygas. Tikrasis árašomø vaizdø skaièius gali skirtis priklausomai 
nuo išrinktojo fotografavimo režimo ir fotografavimo s¹lygø.
Jeigu pageidaujate ilg¹ laik¹ naudotis ekranu arba fotoaparat¹ prijungti 
prie kompiuterio, rekomenduojama naudotis kintamosios srovës adapterio 
rinkiniu K-AC109 (ásigyjamas atskirai). 
Apytikris árašomø vaizdø skaièius ir atkûrimo 
trukmë (Pilnai ákrautos baterijos/naujos 
AA baterijos)
Baterija
(Temperatûra)
Áprastas 
árašymas
Fotografavimas su blykste
Atkûrimo 
trukmë
50% 
Naudojimas
100% 
Naudojimas
D-LI109
23°C
560 
paveikslëliai
470 
paveikslëliai
400 
paveikslëliai
300 
minuèiø
0°C
420 
paveikslëliai
340 
paveikslëliai
280 
paveikslëliai
240 
minuèiø
AA lièio 
baterijos
23°C
1600 
paveikslëliai
1000 
paveikslëliai
890 
paveikslëliai
620 
minuèiø
AA Ni-MH 
kraunami 
elementai 
(1900mAh)
23°C
610 
paveikslëliai
400 
paveikslëliai
300 
paveikslëliai
330 
minuèiø
AA 
šarminës 
baterijos
23°C
200 
paveikslëliai
120 
paveikslëliai
90 
paveikslëliai
270 
minuèiø
• Apskritai baterijø charakteristikos gali pablogëti prie žemos temperatûros. 
Jeigu šiuo fotoaparatu yra naudojamasi šaltoje aplinkoje, prašome turëti su 
savimi papildomas baterijas po ranka ir jas laikyti šiltai, ádëjus á kišenæ arba 
vidinëje švarko kišenëje. Pakitusios baterijø charakteristikos vël atsistatys, 
kai bus pasiekta kambario temperatûra.
• Važiuojant á užsiená, fotografuojant šaltu oru arba jei pageidaujate 
fotografuoti daug vaizdø, pasiimkite papildomas baterijas. 
Kintamosios srovës adapterio naudojimas 
(ásigyjamas atskirai)
K-r_OPM_LIT.book  Page 51  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM