Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
52
Ek
splo
atav
imo
 pr
ad
žia
2
1
Ásitikinkite, kad fotoaparatas yra išjungtas. 
2
Atidarykite baterijos dangtelá.
Žiûrëkite 1 žingsná 47 psl.
Išimkite baterij¹ jei ji ádëta á fotoaparat¹.
3
Á baterijos skyrelá ákiškite 
DC s¹saj¹.
Paspauskite baterijos dangtelá rodyklës 
kryptimi (1) ir ádëkite DC kroviklá 
iki jis užsirakins.
Jeigu pageidaujate DC kroviklá, pirštu 
pastumkite baterijos fiksavimo svirtelæ 
rodyklës (1) kryptimi. Išimkite DC 
kroviklá, kai šiek tiek pasikels.
4
Uždarykite baterijos dangtelá.
DC kroviklio jungimosi laidas ištrauktas 
iš baterijos dangtelio.
1
2
1
K-r_OPM_LIT.book  Page 52  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM