Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
53
Ek
splo
atav
imo
 pr
ad
žia
2
5
Kintamosios srovës adapterio DC lizd¹ sujunkite 
su DC s¹saja 
2 žymekliu. 
6
Prie kintamosios srovës adapterio prijunkite elektros laid¹.
7
Elektros laido šakutæ ákiškite á tinklo lizd¹.
• Prieš prijungiant arba atjungiant kintamosios srovës adapterá ásitikinkite, 
kad fotoaparato maitinimas yra išjungtas.
• Patikrinkite, ar sujungimai yra patikimi. SD atminties kortelë ir duomenys 
gali bûti sugadinti, jeigu duomenø árašymo arba nuskaitymo metu bus 
atjungtas koks nors prietaisas. 
• Jungimosi laidas išlindæs iš baterijos dangtelio, kai naudojamas AC 
adapteris. Bûkite atsargûs jei nëra galimybës fotoaparato padëti 
ant stalo ir pan. 
Prieš naudojantis kintamosios srovës adapteriu, prašome perskaityti 
kintamosios srovës adapterio rinkinio K-AC109 instrukcij¹.
5
6
7
K-r_OPM_LIT.book  Page 53  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM