Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
54
Ek
splo
atav
imo
 pr
ad
žia
2
SD atminties kortelës ádëjimas/
išëmimas
Fotografuojant šiuo fotoaparatu galima naudoti arba SD atminties kortelæ, 
arba SDHC atminties kortelæ (ásigyjamos papildomai). Abi kortelës ateityje 
yra nurodomos kaip SD atminties kortelë. Prieš išimant arba ádedant 
SD atminties kortelæ ásitikinkite, kad fotoaparato maitinimas yra išjungtas.
1
Ásitikinkite, kad fotoaparatas yra išjungtas.
2
Kortelës dangtelá pastumkite 
rodyklës kryptimi ir pakeldami 
atidarykite já (
1
→2).
• Draudžiama išimti SD atminties kortelæ, kol švieèia kortelës kreipties lemputë.
• Jei kortelës dangtelis atidarytas, kai fotoaparatas ájungtas, fotoaparatas 
išsijungs. Neatidarinëkite dangtelio, kai naudojatæs fotoapatatu.   
• Naudodamiesi šiuo fotoaparatu sužymëkite (inicializuokite) nenaudot¹ 
SD atminties kortelæ arba jeigu ji buvo naudota su kitais skaitmeniniais 
fotoaparatais arba skaitmeniniais prietaisais. Išsamesnë informacija apie 
sužymëjim¹ yra pateikta „SD atminties kortelës sužymëjimas“ (293 psl.).
• Naudokite didelio greièio atminties kortelës, kai árašote filmus. Jei árašymo 
greitis per lëtas, árašymas gali baigtis. 
2
1
K-r_OPM_LIT.book  Page 54  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM