Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
56
Ek
splo
atav
imo
 pr
ad
žia
2
Atsargos priemonës, naudojantis SD atminties kortele
• SD atminties kortelë turi apsaugos 
nuo árašymo jungiklá. Jungiklá nustaèius 
á LOCK padëtá, kortelë bus apsaugota 
nuo naujø duomenø árašymo ir saugomi 
duomenys bus apsaugoti nuo atsitiktinio 
ištrynimo ir nuo aparato arba kompiuterio 
atsitiktinio sužymëjimo.
• SD kortelë gali bûti karšta, kai tik išimta iš fotoaparato.
• Neišimkite SD kortelës ar neišjunginëkite fotoaparato kol duomenys 
árašinëjami. Tai gali kortelës gedim¹ ar jûs prarasite duomenis.
• Negalima sulenkti SD atminties kortelës arba j¹ stipriai sutrenkti. 
Kortelæ reikia saugoti nuo drëgmës, bei aukštos temperatûros.
• Negalima išimti SD atminties kortelës, vykstant jos sužymëjimo procesui. 
Kortelë gali bûti sugadinta ir nebetinkama naudojimui.
• SD atminties kortelëje saugomi duomenys aprašytomis aplinkybëmis gali 
bûti ištrinti. Mes neatsako už jokiø duomenø praradim¹, jei
(1) pats vartotojas su SD atminties kortele elgiasi netinkamai.
(2) SD atminties kortelæ paveikia statinë iškrova arba elektromagnetiniai 
trukdžiai.
(3) kai SD atminties kortelë yra nenaudojama ilg¹ laik¹.
(4) kai SD atminties kortelë yra išstumiama arba išimama baterija, duomenø 
árašymo arba nuskaitymo metu. 
• SD atminties kortelë gali tarnauti ribot¹ laik¹. Jeigu kortelë nebus naudojama 
ilg¹ laik¹, joje saugomi duomenys gali bûti prarasti. Pasirûpinkite padaryti 
svarbiø duomenø rezervinæ kopij¹ kompiuteryje.
• Venkite naudoti arba laikyti SD atminties kortelæ vietose, kur j¹ gali paveikti 
statinë iškrova arba stiprûs elektromagnetiniai trukdžiai.
• Venkite naudoti arba laikyti SD atminties kortelæ vietose, kur krenta tiesioginiai 
saulës spinduliai arba egzistuoja žymûs temperatûros pokyèiai (galintys sukelti 
drëgmës kondensavimasis).
• Sužymëkite naujas SD atminties korteles. Taip pat sužymëkite SD atminties 
korteles, naudotas su kitais fotoaparatais.
• SD kortelëje esantys duomenys yra valdomi jûsø rizika.
Árašo apsaugos
jungiklis
K-r_OPM_LIT.book  Page 56  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM