Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
57
Ek
splo
atav
imo
 pr
ad
žia
2
Priklausomai nuo to, kur jûs pageidaujate naudoti nuotraukas, pasirinkite 
nejudamø vaizdø dydá pikseliais (vaizdo raiška) ir vaizdø kokybës laipsná 
(JPEG duomenø suglaudinimo koeficientas).
Vaizdai árašyti su didžiausia raiška arba didesne E yra kokybiškesni juos 
atspausdinus. Vaizdø skaièius, kurá galima árašyti (vaizdø skaièius, kurá 
galima árašyti á SD atminties kortelæ) yra mažesnis su išrinkta didesnë 
vaizdo raiška.
Nufotografuoto vaizdo kokybë arba atspausdinta nuotrauka priklauso nuo 
kokybës laipsnio, ekspozicijos valdymo, spausdintuvo skiriamosios gebos 
ir nuo kitø faktoriø. Tokiu bûdu jums nereikia išrinkti didesnës nei 
reikalinga vaizdo raiškos. Pavyzdžiui, norint atspausdinti atvirutës dydžio 
nuotrauk¹, i (1728×1152) vaizdo raiška yra tinkama. Priklausomai nuo 
to, kokiu tikslu naudosite nuotraukas, išrinkite atitinkam¹ vaizdo raišk¹ 
ir kokybës laipsná.
  JPEG vaizdø raiška, JPEG kokybë ir apytikris Árašomø 
vaizdø skaièius
(Kai naudojate 2 GB SD tipo atminties kortelæ)
• Árašomø vaizdø skaièius gali skirtis priklausomai nuo fotografuojamo subjekto, 
fotografavimo s¹lygø, fotografavimo režimo ir SD atminties kortelës.
Árašomø nejudamø vaizdø raiška 
ir Kokybës laipsnis
Kai failo formatas yra JPEG
JPEG kokybë
JPEG raiška
C
Geriausia
D
Geresnë
E
Gera
E
(4288×2848)
281
495
975
J
(3936×2624)
332
585
1138
P
(3072×2048)
543
945
1807
i
(1728×1152)
1617
2793
5121
K-r_OPM_LIT.book  Page 57  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM