Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
58
Ek
splo
atav
imo
 pr
ad
žia
2
Naudojantis šiuo W fotoaparatu, jûs galite árašyti ávairiapusá JPEG 
format¹ arba aukštos kokybës ir redaguotin¹ RAW formato vaizd¹. 
Árašydami RAW failo format¹, jûs galite išrinkti PENTAX originalø 
PEF format¹ arba bendros paskirties DNG (Skaitmeninis negatyvas) 
format¹, sukurt¹ Adobe Systems. Naudojantis 2 GB SD atminties 
kortele, jûs galite árašyti iki 98 vaizdø PEF ir DNG formatais. 
Kai išsaugomø vaizdø skaièius viršija 500, árašomi vaizdai yra padalijami 
á aplankus, kur kiekviename saugomi po 500 vaizdø. Taèiau fotografuojant 
automatinio gretinimo režimu, vaizdai bus árašomi á t¹ patá aplank¹, 
kol fotografavimas bus užbaigtas, net jei vaizdø skaièius viršija 500.
Kai failo formatas yra RAW
K-r_OPM_LIT.book  Page 58  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM