Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
5
• Laikant baterij¹ pilnutinai ákraut¹, gali pablogëti jos savybës. Draudžiama laikyti 
baterij¹ vietoje, kurioje yra aukšta temperatûra.
• Jeigu baterija yra paliekama fotoaparate ilg¹ laiko tarp¹, dël nedidelës elektros 
srovës, baterija išsikrauna. Dël šios priežasties sutrumpëja baterijos tarnavimo laikas. 
• Rekomenduojama baterij¹ ákrauti dien¹ prieš naudojim¹ arba t¹ paèi¹ dien¹.
• Elektros laidas, komplektuojamas kartu su aparatu yra naudojamas tik su baterijos 
kroviklio D-BC109. Draudžiama prijungti kit¹ prietais¹.
• Reikia vengti aukštos temperatûros arba didelës drëgmës. Ypaè didelá dëmesá 
reikia skirti aparat¹ paliekant saulëkaitoje stovinèiame automobilyje.
• Pasirûpinkite, kad fotoaparato neveiktø vibracija smûgiai arba slëgis. Kad važiuojant 
motociklu, automobiliu arba plaukiant laivu ir taip toliau, aparat¹ rekomenduojama 
padëti ant kokios nors pagalvëlës.
• Rekomenduojama fotoaparato eksploatavimo temperatûra yra nuo 0°C iki 40°C.
• Temperatûrai pakilus, skystøjø kristalø ekranas patamsëja, taèiau, temperatûrai 
grážus á normalias ribas, ekranas vël ima veikti gerai.
• Prie žemø temperatûrø ekrano reakcija sulëtëja. Taèiau tai yra s¹lygojama skystøjø 
kristalø savybiø ir nëra aparato gedimas.
• Staigûs temperatûros pokyèiai, kokie gali atsirasti šalt¹ dien¹ áeinant á šilt¹ patalp¹ 
ar j¹ paliekant, gali tapti drëgmës kondensavimosi aparato viduje priežastimi. 
Siekiant išvengti drëgmës kondensavimosi, prieš pernešant aparat¹ á viet¹, kurioje 
temperatûra žymiai skiriasi, já reikia ádëti á transportavimo futliar¹ arba plastikiná 
maišelá.
• Reikia pasirûpinti, kad á aparato vidø nepatektø šiukšlës, nešvarumai, smëlis, dulkës, 
vanduo, nuodingos dujos arba druskos. Jeigu ant aparato pateko vandens, 
nušluostykite já sausai.
• Negalima jëga spausti fotoaparato ekrano. Dël to ekranas gali sugesti.
• Atsargiai, nepersukite sriegio naudodami trikojá.
• Draudžiama aparat¹ valyti organiniais tirpikliais, kaip antai, skiedikliu, spiritu arba 
benzinu.
• Dulkes nuo objektyvo arba vaizdo ieškiklio læšiø reikia pašalinti objektyvø valymo 
šepetëliu. Negalima naudotis pûtikliu, nes galima sugadinti objektyv¹.
• Prašome kreiptis á PENTAX serviso centr¹ dël profesionalaus nuvalymo, kadangi 
CMOS jutiklis yra labai preciziška aparato dalis. Šios valymo paslaugos 
yra mokomos.
Apie baterij¹ ir jos kroviklá
Fotoaparato naudojimo ypatybës
Fotoaparato valymas
K-r_OPM_LIT.book  Page 5  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM