Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
59
Ek
splo
atav
imo
 pr
ad
žia
2
Objektyvo pritvirtinimas
Prie fotoaparato korpuso pritvirtinkite tinkam¹ objektyv¹.
Jeigu jûs su fotoaparatu W naudosite šiuos objektyvus, 
bus galima pasinaudoti visais fotoaparato fotografavimo režimais. 
(a)  DA, DA L, D FA, FA J objektyvai
(b) Objektyvai su diafragmos s (Auto) padëtimi, kai yra naudojami 
s padëtyje 
1
Ásitikinkite, kad fotoaparatas yra išjungtas.
2
Nuo fotoaparato korpuso angos 
nuimkite dangtelá (
1) ir nuo 
objektyvo nuimkite dangtelá (
2).
Ásitikinkite, kad objektyvas yra padëtas 
taip, kad objektyvo tvirtinimo pusë 
nukreipta á viršø, kad nuëmus bûtø 
išvengta objektyvo tvirtinamosios 
pusës pažeidimo.
Prieš pritvirtindami nuimam¹ objektyv¹, išjunkite fotoaparato maitinim¹, 
kad bûtø išvengta nenumatyto objektyvo judëjimo.
• Jeigu objektyvai, aprašyti (b) yra naudojami kitoje padëtyje, nei s, kai kurios 
• Su gamyklinëmis nuostatomis fotoaparatas neveiks su kitais objektyvais 
ir priedais. Jeigu pageidaujate jais pasinaudoti nustatykite [22. Using 
Aperture Ring] (Naudojantis diafragmos žiedu) á [Permitted] (Leidžiama) 
[A Custom Setting 4] (Vartotojo nuostata) meniu, norëdami naudotis jais. 
(342 psl.)
K-r_OPM_LIT.book  Page 59  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM