Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
60
Ek
splo
atav
imo
 pr
ad
žia
2
3
Objektyvo montavimo žymes 
(raudoni taškeliai; 
3
sutapatinkite su fotoaparate 
esanèiomis žymëmis ir atsargiai 
pasukite objektyv¹ pagal 
laikrodžio rodyklæ, kol 
pasigirs spragtelëjimas.
Pritvirtinus, objektyv¹ pasukdami prieš 
laikrodžio rodyklæ patikrinkite, ar 
objektyvas gerai užfiksuotas savo vietoje.
4
Nuspausdami objektyvo 
dangtelio fiksatorius á vidø, 
nuimkite priekiná objektyvo 
dangtelá.
Nuimant objektyv¹, laikykite nuspaudæ  
objektyvo atjungimo mygtuk¹ (4) 
ir pasukite objektyv¹ prieš laikrodžio 
rodyklæ.
• Gamintojas neprisiima jokios atsakomybës, dël nelaimingø atsitikimø, pažeidimo 
arba blogo fotoaparato veikimo, naudojant kitø gamintojø objektyvus.
• Ant fotoaparato korpuso ir objektyvo tvirtinamosios dalies yra átaisyti 
informaciniai objektyvo kontaktai ir AF s¹saja. Šioje vietoje susikaupusios 
dulkës ir nešvarumai ar drëgmë gali sutrikdyti elektroninës sistemos darb¹. 
Jeigu yra reikalinga, kontaktus nuvalykite minkštu, sausu skudurëliu.
Fotoaparato korpuso angos dangtelis (1) yra reikalingas, kad bûtø galima 
išvengti dulkiø arba nešvarumo patekimo aparato transportavimo metu. 
Fotoaparato korpuso angos dangtelá K reikia ásigyti atskirai, ir jis turi fiksavimo 
funkcij¹.
3
4
K-r_OPM_LIT.book  Page 60  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM