Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
61
Ek
splo
atav
imo
 pr
ad
žia
2
Vaizdo ieškiklio ryškumo 
reguliavimas
Sureguliuokite vaizdo ieškiklio dioptrijas taip, kad bûtø kuo geriau ážiûrëti 
fotografuojam¹ vaizd¹.
Jeigu yra sunku ážiûrëti vaizd¹, pastumkite vaizdo ieškiklio ryškumo 
reguliatoriø á šon¹.
Jûs galite reguliuoti dioptrijas nuo apytikriai -2,5 iki +1,5 m
-1
.
1
Žiûrëkite per vaizdo ieškiklá 
ir pastumdami vaizdo ieškiklio 
ryškumo reguliatoriø á kairæ 
arba á dešinæ pusæ, nustatykite 
vaizdo ryškum¹.
Reguliuokite vaizdo ryškumo reguliatoriø, 
kol AF rëmelis vaizdo ieškiklyje 
bus ryškus.
Fotoaparat¹ nukreipkite á balt¹ sien¹ 
arba kit¹ ryškø ir tankø paviršiø.
AF rëmelis
K-r_OPM_LIT.book  Page 61  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM