Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
62
Ek
splo
atav
imo
 pr
ad
žia
2
• Naujame fotoaparate, prie vaizdo ieškiklio dalies yra pritvirtintas okuliaro 
priedas F
Q
. Vaizdo ryškumo reguliavimas yra ámanomas su pritvirtintu okuliaro 
priedu F
Q
. Taèiau reguliavimas yra paprastesnis, nuëmus okuliaro pried¹.
• Jeigu pageidaujate nuimti F
Q
 okuliaro 
pried¹, patraukite já rodyklës 
kryptimi.Jeigu pageidaujate pritvirtinti F
Q
 
okuliaro pried¹, sulyginkite já su vaizdo 
ieškiklio okuliaro grioveliais ir spustelëkite 
já á jo padëtá. 
• Jeigu yra sudëtinga per vaizdo ieškiklá 
matyti ryškø vaizd¹, net ir tuo atveju, 
jei naudodamiesi vaizdo ieškiklio 
reguliatoriumi nustatinëjate vaizdo 
ryškum¹, pasinaudokite vaizdo ieškiklio 
okuliaro korekcinio læšio adapteriu M. 
Taèiau naudojantis šiuo adapteriu, 
reikia nuimti okuliaro pried¹ F
Q
K-r_OPM_LIT.book  Page 62  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM