Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
63
Ek
splo
atav
imo
 pr
ad
žia
2
Fotoaparato ájungimas ir išjungimas
1
Pagrindiná jungiklá pastumkite 
á [ON].
Ásijungs fotoaparato maitinimas.
Pagrindiná jungiklá perjungus 
á [OFF] padëtá, fotoaparato 
maitinimas išsijungs.
• Nesinaudojant fotoaparatu, visada išjunkite aparato maitinim¹.
• Aparato maitinimas automatiškai išsijungs, kai jus neatliksite jokiø 
veiksmø per nustatyt¹ laiko tarp¹. Kai fotoaparatas automatiškai 
išsijungs, vël já ájunkite arba atlikite žemiau nurodytus veiksmus. 
- Iki pusës nuspauskite užrakto paleidimo mygtuk¹.
- Paspauskite Q mygtuk¹, 
3 mygtuk¹, ar M mygtuk¹.
• Gamyklinë nuostata yra tokia, kai su fotoaparatu nëra atliekami jokie 
veiksmai, aparato maitinimas automatiškai išsijungia po 1 minutës. 
Jûs galite pakeisti nuostat¹ [R Set-up 3] (Nustatymas) meniu lange 
suaktyvinæ [Auto Power Off] (Automatinis maitinimo išsijungimas) 
meniu punkt¹. (308 psl.)
K-r_OPM_LIT.book  Page 63  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM