Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
64
Ek
splo
atav
imo
 pr
ad
žia
2
Pradinis nustatymas
Tik ásigijus fotoaparat¹ ir pirm¹ kart¹ ájungus 
aparato maitinim¹, ekrane atsiras 
[Language/
u] meniu langas. 
Atlikdami žemiau nurodytus veiksmus, 
nustatykite atvaizdavimo kalb¹ ir esam¹j¹ 
dat¹ ir laik¹. Kart¹ atlikus šiuos nustatymus, 
jums nereikës vël jø nustatyti ájungus 
aparato maitinim¹. 
Jeigu ekrane atsiras [Date Adjustment] 
(Datos nustatymas) meniu langas, atlikdami 
skyrelyje aprašytus veiksmus, nustatykite 
dat¹ ir laik¹ „Datos ir laiko nustatymas“ 
(68 psl.).
Jûs galite pasirinkti vien¹ iš kalbø meniu, klaidø pranešimams ir pan. 
parodyti: anglø k., prancûzø k., vokieèiø k., ispanø k., portugalø k., italø k., 
olandø k., danø k., švedø k., suomiø k., lenkø k., èekø k., vengrø k., 
turkø k., graikø k., rusø k., korëjieèiø k., kinø k. (tradicinæ ir supaprastint¹) 
ir japonø k. 
1
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
2345), išrinkite 
pageidaujam¹ kalb¹. 
Rodymo kalbos nustatymas
Cancel
OK
OK
MENU
MENU
/
00 00
:
/
/
/
24h
Date Adjustment
Date Format
Date
Time
Settings complete
Cancel
/
/
2010
01
01
mm dd yy
Cancel
MENU
OK
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 64  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM