Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
65
Ek
splo
atav
imo
 pr
ad
žia
2
2
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
[Initial Setting] (Pradinë nuostata) langas 
atsiras pasirinkt¹ja kalba.
Dusyk paspauskite keturkryptá selektoriø 
(3) ir atlikite 10 žingsnio veiksmus, 
66 psl. jei 
W
 (Hometown (Namø 
miestas)) nereikia keisti.
3
Paspauskite keturkryptá selektoriø (3).
Žymeklis pajudës ties 
W
.
4
Paspauskite keturkryptá selektoriø (5).
Ekrane atsiras [W Hometown] (Namø miestas) meniu langas.
5
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
45), išrinkite miest¹.
6
Paspauskite keturkryptá selektoriø (3).
Žymeklis pajudës ties [DST] (vasaros išrinkimo laiko).
7
Paspausdami keturkryptá selektoriø (45), 
išrinkite 
arba P.
8
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Fotoaparatas sugráš á [Initial Setting] (Pradinë nuostata) meniu lang¹.
9
Paspauskite keturkryptá selektoriø (3).
Žymeklis pajudës link [Text Size] (Šrifto dydis).
Initial Setting
New York
Text Size
Settings complete
Cancel
MENU
Standard
English
Hometown
DST
New York
Cancel
MENU
OK
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 65  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM