Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
66
Ek
splo
atav
imo
 pr
ad
žia
2
10
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
5) ir naudodamiesi 
keturkrypèiu selektoriumi (
23), 
išrinkite [Standard] (Áprastinë) 
arba [Large] (Didelis).
Naudojamas meniu padidintá [Large] 
(Didelis) teksto dydá.
11
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
12
Paspauskite keturkryptá selektoriø 
(
3) norëdami pasirinkti [Settings 
complete] (Nustatymai atlikti).
13
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Ekrane atsiras [Date Adjustment] (Datos nustatymas) meniu langas.
Šioje naudojimo instrukcijoje ateityje meniu langai yra paaiškinami 
kai [Text Size] (Šrifto dydis) punktui yra išrinkta [Standard] (Áprastinë).
Initial Setting
New York
Text Size
Settings complete
English
Cancel
MENU
OK
OK
Standard
Large
MENU
Initial Setting
New York
Text Size
Settings complete
Cancel
Standard
English
OK
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 66  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM