Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
67
Ek
splo
atav
imo
 pr
ad
žia
2
Jeigu yra nustatyta netinkama kalba
Jeigu jûs atsitiktinai pasirinkote kit¹ kalb¹ [Language/
u] ekrane 
ir perëjote prie paskesnës procedûros [Date Adjustment] (Datos 
nustatymas), atlikdami žemiau nurodytus veiksmus, iš naujo pasirinkite 
kalb¹.
Jeigu jûs perjungëte fotoaparat¹ á fotografavimo režim¹ (ir aparatas 
yra parengtas vaizdø fotografavimui), atlikdami šiuos veiksmus 
nuo 2 žingsnio, nustatykite teising¹ kalb¹.
1
Paspausdami 
3 mygtuk¹, 
vien¹kart ekrane atvaizduokite 
vadovus.
Langas parodytas dešinëje pusëje 
yra kaip pavyzdys vadovø 
atvaizdavimui. 
Lango atvaizdavimas gali skirtis, 
priklausomai nuo išrinktosios kalbos.
Vadovai ekrane atsiras 3 sekundes.
2
Vien¹kart paspauskite 
3 mygtuk¹.
[A 1] yra atvaizduojama viršutiniame skirtuke.
H yra atvaizduojama, kai režimo išrinkimo diskas yra nustatytas 
á padëtá 
H.
3
Penkis kartus paspauskite keturkryptá selektoriø (5).
[R 1] yra atvaizduojama viršutiniame skirtuke.
Šešis kartus paspauskite keturkryptá selektoriø (5), 
kai režimo išrinkimo diskas yra nustatytas á padëtá 
H.
4
Paspausdami keturkryptá selektoriø (3), 
išrinkite [Language/
u].
5
Paspauskite keturkryptá selektoriø (5).
Ekrane atsiras [Language/
u] meniu langas.
6
Paspausdami keturkryptá selektoriø (2345), išrinkite 
pageidaujam¹ kalb¹ ir paspauskite 
4 mygtuk¹.
[R Set-up 1] (Nustatymas) meniu langas atsiras išrinkt¹ja kalba.
Jeigu yra reikalinga, atlikite šiuose puslapiuose aprašytus veiksmus 
ir nustatykite pageidaujam¹ miest¹ [Hometown] (Namø miestas) 
ir esam¹j¹ dat¹ ir laik¹.
• Norint pakeisti namø miest¹: „Pasaulio laiko nustatymas“ (295 psl.)
• Norint pakeisti dat¹ ir laik¹: „Datos ir laiko keitimas“ (295 psl.)
2010/01/01
00:00
P
ࡊࡠࠣ࡜ࡓ⥄േ㔺಴
P
K-r_OPM_LIT.book  Page 67  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM