Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
68
Ek
splo
atav
imo
 pr
ad
žia
2
Nustatykite datos ir laiko parodymus, o taip pat pasirinkite atvaizdavimo 
format¹.
1
Paspauskite keturkryptá selektoriø (5).
Rëmelis persikels ties [mm/dd/yy].
2
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23) norëdami 
pasirinkti datos format¹.
Išrinkite [mm/dd/yy], [dd/mm/yy] 
arba [yy/mm/dd].
3
Paspauskite keturkryptá selektoriø (5).
Rëmelis persikels ties [24h] (val.).
4
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23), išrinkite 
24h (24-valandø standartas) 
arba 12h (12-valandø 
standartas).
5
Paspauskite keturkryptá selektoriø (5).
Rëmelis sugráš ties [Date Format] (Datos formatas).
• Jeigu pasirinktas miestas ir data, ir laikas nëra nustatyti, vël ájungus 
fotoaparato maitinim¹, ekrane bus atvaizduojamas [Initial Setting] (Pradinë 
nuostata) arba [Date Adjustment] (Datos nustatymas) meniu langas. 
• Jeigu jûs nepradëjote atlikti veiksmø [Date Adjustment] (Datos nustatymas) 
lange, jûs galite iš naujo nustatyti kalb¹, naudodamiesi keturkrypèiu 
selektoriumi (5) [Language/
u] meniu lange.
Datos ir laiko nustatymas
MENU
/
00 00
:
/
Date Adjustment
Date Format
Date
Time
Settings complete
Cancel
OK
OK
/
/
2010
01
01
24h
/
/
mm dd yy
Date Adjustment
Date Format
Date
Time
Settings complete
Cancel
OK
OK
MENU
/
/
/
2010
00 00
:
01
01
/
mm dd yy 24h
/
/
K-r_OPM_LIT.book  Page 68  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM