Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
6
• Reikia vengti fotoaparat¹ laikyti greta pesticidø arba chemikalø. Fotoaparat¹ laikant 
aukštoje temperatûroje ir didelëje drëgmëje, aparatas gali imti pelëti. Tokiu atveju 
fotoaparat¹ reikia išimti iš futliaro ir padëti gerai vëdinamoje vietoje.
• Kad fotoaparatas veiktø be priekaištø, já reikia patikrinti bent kart¹ per vienerius 
ar dvejus metus.
• Taip pat reikia vadovautis informacija, pateikta skyrelyje „Atsargos priemonës, 
naudojantis SD atminties kortele“ (56 psl.) apie SD atminties kortelæ.
• Atminkite, kad vaizdø ar garsø trinimas, ar SD kortelës bei vidinës atminties 
formatavimas, pilnai neištrina originaliu duomenø. Kartais ištrinti duomenys gali 
bûti atstatomi naudojant programas. Atstatomø duomenø privatumas yra naudotojo 
atsakomybë.
Fotoaparato tausojimas
Kiti atsargumai
Informacija, susijusi su gaminio registravimu
Tam, kad bûtø galima užtikrinti kuo geresná jûsø ásigyto gaminio servis¹, prašome 
užbaigti šio fotoaparato registravimo procedûr¹. Išsamesnæ informacij¹ jûs surasite 
327 psl. CD-ROM diske, kuris yra komplektuojamas kartu su aparatu arba apsilankius 
PENTAX interneto svetainëje. Dëkojame už bendradarbiavim¹.
K-r_OPM_LIT.book  Page 6  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM