Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
69
Ek
splo
atav
imo
 pr
ad
žia
2
6
Paspauskite keturkryptá selektoriø (3).
Rëmelis persikels ties [Date] (Data).
7
Paspauskite keturkryptá selektoriø (5).
Rëmelis persikels ties mënesio parodymø.
8
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23), nustatykite 
mënesio parodymus.
Tokiu pat bûdu pakeiskite dienos 
ir metø parodymus.
Toliau, nustatykite laik¹.
Jeigu 4 žingsnyje išrinkote [12h] (val.), 
priklausomai nuo laiko parodymø, 
nuostata persijungs tarp am ir pm. 
9
Paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
3) norëdami 
pasirinkti [Settings complete] 
(Nustatymai atlikti).
10
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Fotoaparatas sugráš á bûsenos ekran¹ ir bus parengtas vaizdø 
fotografavimui.
Jeigu data ir laikas yra nustatyti meniu valdymo átaisais, ekrane 
vël bus atvaizduotas [R Set-up 1] (Nustatymas) meniu. Dar kart¹ 
paspauskite 
3 mygtuk¹. 
Paspaudus 
3 mygtuk¹, kai nustatoma data ir laikas, atšaukia nustaymus 
padarytus iki šio taško ir paruošia fotoaparat¹ fotografavimo režimui. 
Kai pirminiai nustatymai baigti, fotoaparat¹ išjungus prieš datos ir laiko 
nustatym¹, [Date Adjustment] (Datos nustatymas) atsiras ekrane vël 
aparat¹ ájungus. Šiuo atveju galësite nustatyti dat¹ ir laik¹ vëliau. (295 psl.)
MENU
/
00 00
:
/
OK
Date Format
Date Adjustment
Date
Time
Settings complete
Cancel
OK
24h
mm dd yy
/
/
2010
01
01
MENU
00 00
:
Date Adjustment
Date Format
Date
Time
Settings complete
OK
OK
Cancel
24h
/
/
/
/
2010
09
09
mm dd yy
K-r_OPM_LIT.book  Page 69  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM