Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
3
Pagrindinës operacijos
Šiame skyriuje yra paaiškintos pagrindinës fotografavimo 
operacijos, kai režimo išrinkimo diskas yra pasuktas 
á I (automatinis fotografavimas) padëtá.
Daugiau informacijos apie pagrindines funkcijas 
ir nuostatas fotografuojant vaizdus yra 
pateikta 4 skyriuje ir tolesniuose puslapiuose.
Vidinës blykstës naudojimas  .............................. 79
Nuotraukø peržiûra  .............................................. 88
K-r_OPM_LIT.book  Page 71  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM