Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
72
Pagrin
dinë
s o
p
erac
ijos
3
Pagrindinës fotografavimo 
operacijos
Yra labai svarbu kaip laikyti fotoaparat¹, kai fotografuojate vaizdus.
• Laikykite fotoaparat¹ tvirtai abiem rankomis ir jûsø alkûnëmis arti kûno.
• Fotografuodami vaizdus, spustelëkite užrakto paleidimo mygtuk¹.
Fotoaparato laikymas
• Siekiant sumažinti fotoaparato sujudëjim¹, savo kûn¹ arba aparat¹ reikia 
atremti á koká nors nejudam¹ daikt¹, kaip antai stal¹, medá arba sien¹.
• Nors tai priklauso nuo fotografø asmeniniø skirtumø, bendra praktika rodo, 
kad išlaikymas, kai fotoaparatas yra laikomas rankose yra dažniausiai 
1/(židinio nuotolis ×1.5). Pavyzdžiui, tai yra 1/75 sekundës, kai židinio 
nuotolis yra 50 mm ir 1/150 sekundës, kai židinio nuotolis yra 100 mm. 
Nustatant didelá išlaikym¹, aparat¹ reikia pritvirtinti prie trikojo arba 
pasinaudoti sujudëjimo sumažinimo funkcija (153 psl.)
• Naudojant teleobjektyv¹, siekiant sumažinti fotoaparato sujudëjim¹, 
aparat¹ rekomenduojama pritvirtinti prie trikojo, kurio svoris viršytø bendr¹já 
objektyvo ir fotoaparato svorá.
• Jeigu fotoaparatas yra pritvirtintas prie trikojo, negalima pasinaudoti 
sujudëjimo sumažinimo funkcija. (154 psl.)
Horizontali padëtis
Vertikali padëtis
K-r_OPM_LIT.book  Page 72  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM