Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
73
Pagrin
dinë
s o
p
erac
ijos
3
Naudojantis šiuo W fotoaparatu, jûs savo nuožiûra galite pasirinkti 
ávairius fotografavimo režimus, fokusavimo režimus ir fotografavimo 
bûdo režimus. Šiame skyriuje yra paaiškinama, kaip galima paprastai, 
nuspaudus užrakto paleidimo mygtuk¹, nufotografuoti pageidaujam¹ 
vaizd¹.
1
Nustatykite režimø ratuk¹ I.
Fotoaparatas išrinks optimaliausi¹ 
fotografavimo režim¹ fotografuojamam 
subjektui.
2
Fokusavimo režimo selektoriø 
nustatykite á padëtá 
=.
Fokusavimo režimas pasikeis 
á
= (Autofokusavimas) režim¹.
Jeigu jûs iki pusës nuspausite užrakto 
paleidimo mygtuk¹ 
=, fotoaparatas 
sufokusuos automatiškai. (134 psl.)
Fotoaparato optimaliø nuostatø išrinkimas
K-r_OPM_LIT.book  Page 73  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM