Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
74
Pagrin
dinë
s o
p
erac
ijos
3
3
Á fotografuojam¹ subjekt¹ 
žiûrëkite per vaizdo ieškiklá.
Objektyvo transfokavimo žiedas yra 
naudojamas pakeisti subjekto dydá, 
žiûrint per vaizdo ieškiklá. (78 psl.)
4
Aparat¹ nukreipkite taip, kad 
fotografuojamo subjekto vaizdas 
patektø á AF rëmelá ir iki pusës 
nuspauskite užrakto paleidimo 
mygtuk¹.
Ims veikti automatinio fokusavimo 
sistema. Kai subjekto bus sufokusuotas, 
vaizdo ieškiklyje atsiras ] fokuso 
indikatorius.
Jeigu yra išrinktas I (Auto Picture 
(Automatinis fotografavimas)) režimas, 
optimalus fotografavimo režimas 
automatiškai yra išrenkamas 
iš U (Standard (Standartinë)), 
= (Portrait (Portretas)), s (Landscape 
(Kraštovaizdis)), q (Macro 
(Makrofotografavimas)), 
\ (Moving 
Object (Judantys objektai)) ar . (Night 
Scene Portrait (Nakties kraštovaizdžio 
portretas)).
Jeigu yra reikalinga, integruota blykstë automatiškai pasikels.
MF
AF
Fokuso 
indikatorius
Blykstës 
bûsena
K-r_OPM_LIT.book  Page 74  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM