Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
75
Pagrin
dinë
s o
p
erac
ijos
3
5
Iki galo nuspauskite užrakto 
paleidimo mygtuk¹.
Vaizdas bus nufotografuotas.
Šis veiksmas nurodomas kaip 
užrakto paleidimas
 ar 
paleidimas
.
6
Nufotografuot¹ vaizd¹ 
peržiûrëkite ekrane.
Nufotografuotas vaizdas 1 sekundæ 
atsiras ekrane trumpai, po 
nufotografavimo (Greita peržiûra).
Greitos peržiûros metu, pasukdami 
galiná e-disk¹ jûs galite padidinti vaizd¹. 
(243 psl.)
Jûs galite ištrinti vaizd¹, greitosios 
peržiûros metu, paspausdami 
K/i mygtuk¹.
• Jûs galite nustatyti fotoaparat¹ taip, kad paspaudus 
=/L mygtuk¹, 
vaizdas bûtø automatiškai sufokusuojamas, tokiu pat bûdu, kaip iki pusës 
nuspaudus užrakto paleidimo mygtuk¹ (135 psl.).
• Prieš nufotografuodami vaizd¹, jûs galite já peržiûrëti vaizdo ieškiklyje 
ar ekrane ir patikrinti vaizdo komponavim¹, ekspozicij¹ ir fokusavim¹. 
(149 psl.)
Delete
Delete
K-r_OPM_LIT.book  Page 75  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM