Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
76
Pagrin
dinë
s o
p
erac
ijos
3
Kaip veikia užrakto paleidimo mygtukas
Užrakto paleidimo mygtukas turi dvi veikimo padëtis.
Iki pusës nuspaudus užrakto paleidimo mygtuk¹ (pirmoji padëtis) 
yra ájungiami vaizdo ieškiklio indikatoriai ir pradeda veikti automatinio 
fokusavimo sistema. Iki galo nuspaudus užrakto paleidimo mygtuk¹ 
(antroji padëtis) vaizdas yra nufotografuojamas. 
• Fotografuojant vaizd¹, užrakto paleidimo mygtuk¹ reikia nuspausti 
švelniai, kad bûtø išvengta fotoaparato sujudëjimo.
• Praktiškai iki pusës/iki galo nuspaudus užrakto paleidimo mygtuk¹, 
jûs žinosite kur yra pirmoji padëtis ir antroji padëtis.
• Kol užrakto paleidimo mygtukas yra nuspaustas iki pusës, vaizdo 
ieškiklio indikatoriai lieka ekrane. Indikatoriai dar bus atvaizduojami 
10 sekundžiø (gamyklinë nuostata), kol veikia ekspozicijos matavimo 
laikmatis, jeigu jûs patraukëte piršt¹ nuo mygtuko. (36 psl., 127 psl.).
Nespausti
Iki pusës 
nuspausti
(pirmoji padëtis)
Iki galo 
nuspausti 
(antroji padëtis)
K-r_OPM_LIT.book  Page 76  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM