Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
77
Pagrin
dinë
s o
p
erac
ijos
3
Subjektai, kuriø vaizd¹ yra sunku sufokusuoti
Autofokusavimo sistema nëra labai puiki. Gali bûti sunku sufokusuoti 
vaizdus, jeigu jie yra fotografuojami tokiose s¹lygose, kaip aprašyta 
žemiau. Šie variantai taip pat taikomi vaizd¹ fokusuojant rankiniu 
bûdu, kai vaizdo ieškiklyje yra atvaizduojamas ] indikatorius.
(a)  Labai nekontrastingi objektai, kaip antai balta siena 
fokusavimo zonoje
(b)  Prastai atspindintys švies¹ objektai fokusavimo zonoje
(c)  Greitai judantys objektai
(d)  Stipriai atspindintys švies¹ arba labai apšviesti objektai 
(ryškus fonas)
(e)  Jeigu pasikartojanèiø vertikaliø arba horizontaliø linijø 
raštas atsiranda fokusavimo zonoje
(f)  Sudëtiniai objektai priekiniame plane ir fone, kurie 
yra fokusavimo zonos viduje
Jeigu negalima fotografuojamo subjekto sufokusuoti automatiškai, 
fokusavimo režimo išrinkimo selektoriø nustatykite á padëtá \ 
ir naudokite rankinio fokusavimo režim¹, kad galëtumëte sufokusuoti 
subjekt¹ naudodamiesi vaizdo ieškiklio ekranëlyje esanèiu matiniu 
laukeliu (147 psl.).
Subjektas gali bûti nesufokusuotas, netgi kai yra atvaizduotas ] (fokuso 
indikatorius), jeigu yra taikomi viršuje aprašyti (e) ir (f) variantai.
K-r_OPM_LIT.book  Page 77  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM