Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
78
Pagrin
dinë
s o
p
erac
ijos
3
Transfokavimo objektyvo 
naudojimas
Naudodamiesi transfokavimo objektyvu, padidinkite subjekt¹ (teleobjektyvo 
padëtis) arba nufotografuokite vaizd¹ plaèiu kampu (plaèiakampio 
objektyvo padëtis). Fotografuojam¹ vaizd¹ sureguliuokite iki reikiamo 
dydžio ir nufotografuokite vaizdus.
1
Pasukite transfokavimo žied¹ 
á dešinæ arba á kairæ pusæ.
Pasukus transfokavimo žied¹ pagal 
laikrodžio rodyklæ, bus išrinkta 
teleobjektyvo padëtis, o pasukus 
transfokavimo žied¹ prieš laikrodžio 
rodyklæ, bus išrinkta plaèiakampio 
objektyvo padëtis.
• Kuo yra atvaizduojamas mažesnis židinio nuotolio skaièius, tuo platesnë 
yra kadro aprëptis. Kuo didesnis skaièius, tuo didesnis vaizdas 
yra atvaizduojamas ekrane.
• Motorizuoto transfokavimo funkcijos (vaizdo dydžio trekingas, išdidinto 
vaizdo apkarpymas, ir automatinio transfokavimo efektas) nëra suderinami 
su šiuo fotoaparatu.
MF
AF
Plaèiakampio 
objektyvo padëtis
Teleobjektyvo 
padëtis
K-r_OPM_LIT.book  Page 78  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM