Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
79
Pagrin
dinë
s o
p
erac
ijos
3
Vidinës blykstës naudojimas
Atlikdami nurodytus veiksmus, nufotografuokite vaizdus, kai fotografuojama 
tamsoje arba apšvietimas yra prastas arba kai jûs norite pasinaudoti vidine 
blykste. 
Optimalus atstumas nuo vidinës blykstës iki fotografuojamo subjekto yra 
apytikriai nuo 0.7 m iki 5 m. Nebus galima teisingai valdyti ekspozicijos 
ir gali atsirasti vinjetës efektas (vaizdo kampai bus patamsinti dël šviesos 
stygiaus), kai yra fotografuojama mažesniu nei 0.7 m atstumu 
(Šis atstumas nežymiai priklauso nuo naudojamo objektyvo ir nustatyto 
jautrumo (194 psl.)).
Norëdami sužinoti daugiau informacijos naudojantis išorine blykste, skaitykite 
„Blykstës naudojimas“ (189 psl.).
Suderinama su vidine blykste ir objektyvu
Vinjetavimas atsiranda, priklausomai nuo objektyvo, kuris yra 
naudojamas šioje fotografavimo situacijoje. Rekomenduojama 
atlikti bandom¹já kadr¹ ir já peržiûrëti.
• Kai yra naudojama vidinë blykstë, prieš fotografuodami vaizd¹, 
nuimkite objektyvo gaubt¹.
• Vidinë blykstë pilnutinai išsikraus, prie fotoaparato pritvirtinus 
objektyv¹ be diafragmos nustatymo s (Auto) padëties. 
K-r_OPM_LIT.book  Page 79  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM