Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
80
Pagrin
dinë
s o
p
erac
ijos
3
Blykstës režimo nustatymas
Flash Mode 
(Blykstës režimas)
Funkcija
C
Auto Flash Discharge 
(Automatinë blykstës iškrova)
Fotoaparatas automatiškai nustato 
aplinkos apšvietim¹ ir vidinë blykstë 
automatiškai pasikelia. Vidinë blykstë 
automatiškai pasikelia ir išsikrauna, 
jeigu yra bûtina, kaip antai, nustaèius 
didelá išlaikym¹ ir siekiant išvengti 
fotoaparato sujudëjimo arba fotografuojant 
tamsoje (išskyrus, kai s (Landscape 
(Kraštovaizdis)), 
\ (Moving Object 
(Judantys objektai)) ar l (Night Snap 
(Fotografavimas naktá)) in 
H (Scene 
(Scena)) režimas). Blykstë pasikelia, 
bet nesuveikia, jeigu fotoaparatas nustato, 
kad fotografuojant šioje situacijoje, 
blykstë yra nereikalinga. 
b
Manual Flash Discharge 
(Rankinë blykstës iškrova)
Blykstë yra iškraunama rankiniu bûdu. 
Blykstë suveikia, kai yra pakelta, 
nesuveikia, jeigu yra nuleista.
i
Auto Flash+Red-eye 
Reduction (Automatinis 
„raudonø akiø” suma-inimas)
Paleidžia išankstiná blyksná raudonam 
akiø sumažëjimui prieš automatiná blyksná.
D
Manual Flash+Red-eye 
Reduction (Rankinis „raudonø 
akiø” suma-inimas) 
Paleidžia blyksná rankiniu bûdi. Išankstinis 
blyksnis raudonam akiø sumažëjimui 
yra paleistas prieš svarbiausi¹ blyksná.
G
Slow-speed Sync 
(Sinchronizavimas sklendei 
judant mažu greièiu)
Priklausomai nuo objekto ryškumo, 
nustatomas lëtesnis užrakto greitis. 
Pavyzdžiui, kai fotografuojame portret¹ 
su saulëlydžiu fone, tiek portretas tiek 
fonas užfiksuojami gražiai.
H
Slow-speed Sync+Red-eye 
(Sinchronizavimas sklendei 
judant mažu greièiu+Raudonø 
akiø efekto sumažinimas)
Paleidžia išankstiná blyksná raudonam akiø 
sumažëjimui anksèiau, negu pagrindinis 
blyksnis bus paleistas su Lëtu greièio 
Sinchronizacija.
K-r_OPM_LIT.book  Page 80  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM