Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
81
Pagrin
dinë
s o
p
erac
ijos
3
Blykstës režimai gali bûti pasirenkami priklausomai nuo fotografavimo 
režimo.
*1 Tai galima pasirinkti Q (Surf & Snow (Bangos ir sniegas)), 
K (Food (Maistas)), 
l (Night Snap (Fotografavimas naktá)), R (Kids (Vaikai)), ir Y (Pet (Naminiai gyvûnëliai)) 
H režimuose.
1
Fotografavimo režimu 
paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
3).
Ekrane atsiras [Flash Mode] (Blykstës 
režimas) meniu langas.
Blykstës režimai, kurie gali bûti 
išrinkti fotografavimo režimai.
2
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
45), išrinkite 
pageidaujam¹ blykstës režim¹.
Pasukite ratuk¹ norëdami pakeisti 
blykstës ekspozicijos kompensavimo 
nustatymus. (86 psl.)
I
k
Trailing Curtain Sync 
(Sinchronizavimas pagal 
galinæ užuolaid¹)
Blykstë išsikraus akimirksniu, prieš 
užsidarant užrakto užuolaidai. 
Fotografuokite judamus vaizdus, 
kurie palieka gale pëdsak¹ (192 psl.).
r
Wireless Mode (Bevielës 
blykstës režimas)
Jûs galite sinchronizuoti priskirt¹ išorinæ 
blykstæ (AF540FGZ arba AF360FGZ) be 
sinchroninio kabelio naudojimo (201 psl.).
Fotografavimo režimas
Blykstës režimo išrinkimas
I/=/s/q/\/./H 
C/b/
i/D/r
e/K/c
E/F/G/H/I/r
b/a
E/F/k/r
Flash Mode 
(Blykstës režimas)
Funkcija
OK
MENU
0.0
Flash Mode
Cancel
OK
Auto Flash Discharge
K-r_OPM_LIT.book  Page 81  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM