Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
82
Pagrin
dinë
s o
p
erac
ijos
3
3
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Fotoaparatas yra parengtas fotografuoti 
vaizdus.
1
Režimo išrinkimo disk¹ pasukite á I=q. 
arba
padëtá.
Blykstë neaktyvuota kai 
A (Night Scene (Nakties kraštovaizdis)), 
K (Sunset (Saulëlydis)), n (Stage Lighting (Scenos apšvietimas)), 
Z (Night Scene HDR (Nakties kraštovaizdis)), U (Candlelight 
(Vakarëlis)), arba 
E (Museum (Muziejus)) yra pasirinkti H (Scene 
(Scena)) režime. Integruota blykstë neiššaukiama, kai nustatyta 
l (Night Snap (Fotografavimas naktá)) 
H (Scene (Scena)) režime. 
2
Iki pusës nuspauskite užrakto 
paleidimo mygtuk¹.
Jeigu reikalinga, blykstë automatiškai 
pasikels ir prasidës ákrovos procesas. 
Kai blykstë bus pilnutinai ákrauta, vaizdo 
ieškiklyje atsiras b ženklelis. (36 psl.)
3
Iki galo nuspauskite užrakto paleidimo mygtuk¹.
Vaizdas bus nufotografuotas.
Naudojantis Automatinis blykstës iškrovimo režimas C,
i 
(Automatinis blykstës iššaukimas)
K-r_OPM_LIT.book  Page 82  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM