Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
83
Pagrin
dinë
s o
p
erac
ijos
3
4
Paspausdami žemyn blykstës 
dalá, kaip nurodyta iliustracijoje, 
nuleiskite blykstæ.
1
Paspauskite K/i mygtuk¹.
Blykstë pasikels ir pradës krautis. 
b režimas yra naudojamas nekreipiant 
á blykstës režimo nuostatas. Kai blykstë 
pilnai bus ákrauta, vaizdo ieškiklyje 
atsiras b ženklelis. (36 psl.)
2
Iki galo nuspauskite užrakto paleidimo mygtuk¹.
Blykstë išsikraus ir vaizdas bus nufotografuotas.
3
Paspausdami blykstæ, j¹ nuleiskite.
Kol blykstë yra pakelta, paspausdami K/i mygtuk¹, persijunkite tarp 
C (Auto Flash Discharge (Automatinë blykstës iškrova)) ir b (Manual Flash 
Discharge (Rankinë blykstës iškrova)) režimo.
Naudojantis Rankinis blykstës paleidimo režimas 
b
D
Jeigu režimo išrinkimo diskas yra nustatytas á a (Flash Off (Blykstë išjungta)) 
padëtá, vidinë blykstës nepasikels,net jeigu yra paspaustas K/i mygtukas.
K-r_OPM_LIT.book  Page 83  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM