Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
84
Pagrin
dinë
s o
p
erac
ijos
3
Naudojantis „raudonø akiø“ efekto sumažinimo 
blykste
„Raudonø akiø“ fenomenas atsiranda fotografuojant žmones prastai 
apšviestoje vietoje su blykste. Šis efektas pasireiškia dël to, kad 
blykstës šviesa atsispindi nuo fotografuojamø žmoniø akiø tinklainës.
„Raudonø akiø“ efektas pasireiškia, kadangi žmogaus akiø vyzdžiai 
tamsoje išsipleèia.
Šá fenomen¹ galima sumažinti kombinuojant kelis fotografavimo 
bûdus.
• Fotografavimo metu gerinant apšvietim¹.
• Išrinkus plaèiakampio objektyvo režim¹ ir jeigu yra naudojamas 
transfokavimo objektyvas, priartinti fotografuojam¹ subjekt¹.
• Naudotis blykste, su „raudonø akiø“ efekto sumažinimo funkcija.
• Naudojant išorinæ blykstæ, reikia papildom¹ blykstæ kiek galima 
pastatyti toliau nuo fotoaparato.
Fotoaparato „raudonø akiø“ efekto sumažinimo funkcija sumažina 
„raudonø akiø“ efekt¹, blykstei suveikiant dusyk. Naudojantis 
„raudonø akiø“ efekto sumažinimo funkcija, prieš pasileidžiant 
užraktui, blykstë pasiunèia kelet¹ trumpø šviesos impulsø. Tai 
priverèia susitraukti žmoniø akiø vyzdžius. Pagrindinë blykstë 
suveikia, kol žmoniø akiø vyzdžiai yra susitraukæ, sumažinant 
„raudonø akiø“ efekto pasireiškim¹.
Jeigu pageidaujate pasinaudoti „raudonø akiø“ efekto sumažinimo 
funkcija vaizdo režimu arba 
H (Scene (Scena)) režimu, išrinkite 
D ar F. Kitiems režimams išrinkite F ar H.
K-r_OPM_LIT.book  Page 84  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM