Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
85
Pagrin
dinë
s o
p
erac
ijos
3
Fotografavimas su blykste dienos šviesoje
Fotografuojant dienos šviesoje, blykstë eliminuoja šešëlius, kadangi 
fotografuojant portret¹ dienos šviesoje, veido dalis yra šešëlyje. 
Fotografuojant tokiomis s¹lygomis ir naudojant blykstæ, šis režimas 
yra traktuojamas kaip fotografavimas dienos šviesoje su blykste. 
Fotografuojant šiuo režimu yra išrinktas b (Manual Flash Discharge 
(Rankinë blykstës iškrova)) režimas. 
  Vaizdø fotografavimas
1 Pakelkite blykstæ rankiniu bûdu ir patikrinkite ar yra išrinktas 
E režimas. (83 psl.)
2 Patikrinkite, ar blykstë yra pilnutinai ákrauta.
3 Nufotografuokite vaizd¹.
Fotografuojant dienos 
šviesoje be blykstës
Fotografuojant dienos 
šviesoje su blykste
Jeigu fonas yra pernelyg šviesus, fotografuojamas vaizdas gali bûti 
pereksponuotas.
K-r_OPM_LIT.book  Page 85  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM