Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
86
Pagrin
dinë
s o
p
erac
ijos
3
Jûs galite pakeisti blykstës galinguma diapazone -2,0 to +1,0. 
Kitos blyksnio kompensacijos vertës gali bûti nustatytos pagal žingsnio 
interval¹, prasideda [1. EV Steps] (EV Žingsniai) (129 psl.) [A Custom 
Setting 1] (Vartotojo nuostata) meniu.
1
Pasukite e-disk¹ [Flash Mode] 
(Blykstës režimas) ekrane.
Rodoma blykstës kompensavimo 
reikšmë. Paspauskite | mygtuk¹ atstatyti 
kompensavimo reikšmæ 0.0. (Galima tik 
kai [Green Button] (Green mygtukas) 
yra priskirta | mygtukas [Green Button] 
(Green mygtukas) [A Rec. Mode 4] 
(Árašymo režimas) režime) (215 psl.).)
Blykstës šviesos intensyvumo 
kompensavimas
Žingsnio 
intervalas
Blykstës kompensavimo reikšmë
1/3 EV
-2.0, -1.7, -1.3, -1.0, -0.7, -0.3, 0.0, +0.3, +0.7, +1.0
1/2 EV
-2.0, -1.5, -1.0, -0.5, 0.0, +0.5, +1.0
• Kai blykstës iškrova viršija maksimali¹ reikšmæ, kompensacija nebus 
efektyvi nors kompensacijos reikšmë bus nustatyta pluso (+) pusëje.
• Koregavimas minuso (-) kryptimi nebus efektyvus vaizdams, jeigu subjektas 
yra labai arti, diafragma yra maža arba yra didelis jautrumas.
• Blykstës šviesos intensyvumo kompensavimas taip pat yra efektyvus 
išorinëms blykstëms, kuriose yra realizuotas P-TTL automatinis blykstës 
režimas.
MENU
+0.3
OK
OK
Flash Mode
Cancel
Manual Flash Discharge
K-r_OPM_LIT.book  Page 86  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM