Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
87
Pagrin
dinë
s o
p
erac
ijos
3
Fotografavimas blykstës ákrovos metu 
Galima nustatyti taip, kad kol vyksta 
blykstës ákrovos procesas, jûs galite 
fotografuoti vaizdus.
Nustatykite [16. Release While Charging] 
(Paleisti ákrovos metu) á [On] (Ájungta) 
[A Custom Setting 3] (Vartotojo 
nuostata) meniu (98 psl.).
Pagal nutylëjim¹, nuotraukos negali 
bûti darytos tuo metu, kai integruota blykstë kraunama.
16.
1
2
MENU
OK
OK
Release While Charging
Off
On
Enables shutter release
Cancel
while the built-in
flash is charging
K-r_OPM_LIT.book  Page 87  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM