Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
88
Pagrin
dinë
s o
p
erac
ijos
3
Nuotraukø peržiûra
Jûs galite nufotografuotus vaizdus atkurti su fotoaparatu.
1
Paspauskite Q mygtuk¹.
Kamera persijungia peržiûros režim¹ 
ir neseniai užfiksuot¹ fotografij¹ 
(paveikslëlis su aukšèiausios bylos 
numeriu) rodomas monitoriuje. 
(Dël filmø, tik pirmas langelis 
yra rodomas monitoriuje.)
Atkûrimo metu paspausdami M 
mygtuk¹, atvaizduokite informacij¹, 
kaip antai atkuriamo vaizdo duomenys. 
Išsamesnë informacija apie ekrano 
informacij¹ yra pateikta 30 psl.
2
Paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
45).
4: Yra atvaizduojamas ankstesnis 
vaizdas.
5: Yra atvaizduojamas paskesnis 
vaizdas.
Nuotraukø peržiûra
Naudokite pridedam¹ 
PENTAX Digital Camera Utility 4
 programinæ árang¹, 
norëdami peržiûrëti nuotraukas kompiuteryje. Detalesnei informacijai skaitykite 
„Naudojantis Komplektuojama programinë áranga“ (322 psl.).
K-r_OPM_LIT.book  Page 88  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM