Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
89
Pagrin
dinë
s o
p
erac
ijos
3
Jûs galite ištrinti vaizdus vien¹ po kito.
1
Paspauskite Q mygtuk¹ ir naudodamiesi keturkrypèiu 
selektoriumi (
45) išrinkite naikintin¹ vaizd¹.
2
Paspauskite K/i mygtuk¹.
Ekrane atsiras trynimo patvirtinimo 
meniu langas.
• Išsamesnë informacija apie atkûrimo režimo funkcijas yra pateikta „Atkûrimo 
• Kai bylos formatas yra JPEG, ir šie duomenys išlikæ buferinëje atmintyje, jûs 
galite papildomai išsaugoti vaizd¹ RAW formate spausdami mc mygtuk¹.
Jei vaizdas nufotografuotas naudojant bet kuriuos iš šiø nustatymø, 
atitinkamas RAW vaizdas yra išsaugomas.
• Multi-ekspozicija
RAW vaizdas su Multi-ekspozicija
• Skaitmeninis filtras
RAW vaizdas be filtro efekto
• HDR fiksavimas
RAW vaizdas su standartine ekspozicija
• Cross Processing
RAW vaizdas be „Cross Processing”
Vieno kadro trynimas
• Ištrynus vaizdus, nebus galima jø atstatyti.
• Nebus galima ištrinti apsaugotø vaizdø. (262 psl.)
K-r_OPM_LIT.book  Page 89  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM