Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
90
Pagrin
dinë
s o
p
erac
ijos
3
3
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23), išrinkite 
[Delete] (Trynimas).
Išrinkite failo format¹, jeigu pageidaujate 
ištrinti vaizdus, kurie yra saugomi RAW+ 
formatu.
1
4
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Vaizdas bus ištrintas.
Delete JPEG (Ištrinti JPEG)
Yra ištrinamas tik JPEG vaizdas
Delete RAW (Ištrinti RAW)
Yra ištrinamas tik RAW vaizdas.
Delete RAW+JPEG (Ištrinti 
RAW+JPEG)
Ištrinamos nuotraukos dviejuose 
formatuose.
Jeigu pageidaujate ištrinti daug vaizdø, perskaitykite skyrelá „Trynimas Keliø 
vaizdø“ (257 psl.)
Cancel
Delete
100-0105
100-0105
OK
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 90  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM