Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
4
Fotografavimo funkcijos
Šiame skyriuje yra aprašytos ávairios pagrindinës ir 
papildomos fotografavimo funkcijos, vaizdus fotografuojant 
W aparatu.
Ekspozicijos nustatymas  .................................. 105
Fokusavimas ...................................................... 134
Vaizdø fotografavimas naudojant 
skaitmeninius filtrus
  .......................................... 169
Fotografavimas su Live View ............................ 173
Judamø vaizdø árašymas ................................... 179
K-r_OPM_LIT.book  Page 91  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM