Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
92
F
o
togra
favi
mo fu
nkc
ijos
4
Kaip naudotis fotografavimo 
funkcijomis
Jûs galite pakeisti su fotografavimu susijusias nuostatas, naudodamiesi 
tiesioginiais mygtukais, valdymo skydeliu, [A Rec. Mode] (Árašymo 
režimas) meniu ar [A Custom Setting] (Vartotojo nuostata) meniu. 
Fotografavimo režimu paspausdami 
keturkryptá selektoriø (2345), 
nustatykite šiuos punktus.
Detalesnë naudojimo informacija aprašoma „Naudojantis meniu“ (40 psl.).
Tiesioginiø mygtukø nustatymo punktai
Key (raktas)
Punktas
Funkcija
Puslapis
2
Drive Mode 
(Fotografavimo 
bûdo režimas)
Pasirenka Continuous shooting, 
Self-timer, Remote Control ar 
Exposure Bracketing shooting.
3
Flash Mode 
(Blykstës režimas)
Reguliuoja blykstës iškrovos 
metod¹.
4
White Balance 
(Baltos spalvos 
balansas)
Naudojamas reguliuoti baltos 
spalvos balans¹, atsižvelgiant 
á apšvietim¹.
5
Sensitivity 
(Jautrumas)
Nustatomas ISO jautrumas.
K-r_OPM_LIT.book  Page 92  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM